Kwaliteitszorg

Verburgt-Molhuysen Staete werken we continue aan het verbeteren van de kwaliteit van organisatie en zorg. Dat doen we met behulp van verschillende instrumenten. Op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ontwikkelden we een op onze organisatie toegesneden kwaliteitssysteem. We maken daarnaast jaarlijks een kwaliteitsplan en een verslag. Onze cliënten en mantelzorgers worden jaarlijs geënquêteerd over hun bevindingen en beschikken we over een intern kwaliteitsteam van betrokken medewerkers.

Bezoek Inspectie voor Gezondheid en Jeugd 2018

In juni 2018 bezochten twee inspecteurs van de IGJ onze locatie villa Molhuysen en controleerden de kwaliteit van zorg op twee belangrijke onderdelen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: Persoonlijke Zorg en Veiligheid. Het Kwaliteitskader is sinds 2017 van kracht en leidraad voor alle organisaties die kwetsbare ouderen verplegen en verzorgen. Het Kwaliteitskader is de basis voor hoe zorgorganisaties hun werk moeten organiseren en voor de IGJ de leidraad waarop ze verpleeghuizen controleren. Omdat het voldoen aan alle normen in dit kader een hele opgave is, startten we dit voorjaar al met een traject van kwaliteitsverbetering. Het bezoek van de IGJ en het rapport wat op basis hiervan is geschreven is een stimulans  voor ons om door te gaan op de ingeslagen weg. ‘Gratis advies,’  zo concludeerde één van de Inspecteurs. We zijn blij en zien dit als een groot compliment voor onze teams Zorg & Welzijn en Facilitair dat de IGJ heeft geconstateerd dat het onderdeel Persoonlijke Zorg bij ons op bijna alle punten goed tot voldoende wordt uitgevoerd. Wij prijzen ons gelukkig met voldoende gekwalificeerde medewerkers die bereid zijn flink te investeren in hun professionele ontwikkeling, de kwaliteit van zorg voor bewoners en een goede samenwerking met elkaar. Onze aandacht zal de komende tijd uitgaan naar het op orde brengen van dossiers van bewoners, het intensief scholen van medewerkers in het omgaan met onbegrepen gedrag, het meer gedetailleerd uitwerken van ons eigen kwaliteitssysteem, risico-analyses voor kwetsbare bewoners en de samenwerking met behandelaren zoals specialisten ouderengeneeskunde en psychologen.

Kwaliteitsplan en team

Een van de hoofdthema’s van de veranderagenda van het Minsterie van VWS is de (verdere) verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor cliënten die verblijven in verpleeg- en verzorgingshuizen. Verburgt-Molhuysen Staete werkt daar hard aan mee met behulp van een Kwaliteitsplan met concrete acties die jaarlijks geëvalueerd worden. Ons interne kwaliteitsteam stelt het plan op en werkt actiepunten uit.  De eerste resultaten leest u in het Kwaliteitsverslag 2017

Goede zorg lever je met een sterk en goed opgeleid team. Ook hier werken we aan, onder meer met steun van het Europees Subsidiefonds voor duurzame inzetbaarheid voor medewerkers.

Klachten en complimenten

Een compliment doet iedereen goed, ook ons. Wij vinden het prettig te horen waarom mensen ons waarderen. Daar kunnen wij van leren. Maar ook klachten gaan wij niet uit de weg. Alhoewel we er alles aan zullen doen om onvrede en kritiek open te benaderen en zo snel mogelijk op te lossen, zijn we ook aangesloten bij een onafhankelijke, externe klachtencommissie waarbij meer dan twintig zorgorganisaties uit de regio zijn aan gesloten. Een beschrijving van onze klachtenprocedure kunt u hier downloaden.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom