Regelgeving Wlz

Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is ons woonzorgcentrum een gecontracteerde zorgaanbieder door Menzis Zorgkantoor. Op deze pagina treft u (linken naar) alle actuele documentatie en informatie die wij voor de verantwoording van onze zorgverlening aan Menzis overleggen. Daarnaast volgen wij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ook hiervoor vindt u de belangrijkste onderwerpen op deze pagina.

Verburgt-Molhuysen Zorg B.V. biedt via de Wlz zorg aan alleenstaanden en echtparen met diverse zorgzwaartepakketten. Wij bieden verpleging, verzorging en begeleiding aan cliënten met zorgzwaartepakketten 4 tot en met 6. Dit doen wij op basis van financiering in Volledig (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).  In principe wordt alle noodzakelijke zorg, individuele begeleiding, maaltijden, de schoonmaak van het appartement en niet-persoonsgebonden was,  gefinancierd vanuit de zorgindicatie. Wij merken dat het regelen van de financiering van Langdurige Zorg niet voor iedereen gemakkelijk te organiseren is. Welke keuze moet u maken? U kunt te alle tijden gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.  U kunt hiervoor terecht bij Menzis Zorgkantoor.  Voor sommige aanvullende diensten, zoals persoonsgebonden wasgoed, de kapper of pedicure, hanteren wij het Tarievenoverzicht 2023.

Zodra iemand gebruik maakt van de Wlz, wordt zorg een belangrijke component in de kosten voor maandelijks levensonderhoud. De eigen bijdrage die hiervoor door de overheid wordt berekend is afhankelijk van inkomen en vermogen. Vanwege deze eigen bijdrage blijkt voor sommige mensen zelf huren van woonruimte goedkoper is dan wonen in een intramurale instelling. Het is belangrijk dit vooraf goed in kaart te brengen, dan komt u niet voor verrassingen te staan. Voor zorg via de Wlz is een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.

Cliëntenraad

Verburgt-Molhuysen Zorg bv heeft een betrokken Cliëntenraad die bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners,.  De Cliëntenraad werkt volgens de geldige wet en regelgeving, WMCZ, de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en is ingesteld volgens de richtlijnen van deze wet.

De Cliëntenraad praat namens bewoners met zorg mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Zij geef gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg, het eten of de veiligheid.  De Clientenraad heeft jaarverslag en een jaarplan. Alle leden van de Cliëntenraad zijn familie van bewoners van Verburgt Molhuysen. Hierdoor voelen zij zich extra betrokken bij de belangen van bewoners. Heeft u vragen of opmerkingen of belangstelling om mee te denken met de cliëntenraad. Mail ons via clientenraad@vmstaete.nl.

De cliëntenraad heeft de volgende leden: Aleid Meulenhoff (voorzitter), Marij Barends-Canton (tot 1-1-2024; gedelegeerd vanuit de Raad van Commissarissen), Anne Bram Visser (vanaf 1-1-2024; gedelegeerd vanuit de Raad van Commissarissen), Martine Creutzberg, Bart Godthelp, Iris van Aken.

Zorgaanbod en wachttijden

In de 35 appartementen in de villa’s Staete, Marienoord, Verburgt en Molhuysen wonen o in 32 appartementen bewoners met een zorgindicatie via de Wlz of de zorgverzekeringswet.  Er is in de meeste appartementen ruimte voor echtparen, ook als één van hen geen zorg nodig heeft. Wij bieden, bij beschikbaarheid van een appartement, respijtzorg voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Naasten kunnen zo mogelijk blijven logeren in een apart logeervertrek of in het appartement. Zij kunnen in die tijd zo nodig gebruik maken van een maaltijdvoorziening. Voor onze appartementen is veel belangstelling maar wij hanteren geen wachtlijst in de letterlijke zin van het woord. Niet alle appartementen zijn geschikt voor alle zorgbehoeften. Als er een appartement vrijkomt hebben bewoners van Verburgt-Molhuysen Staete de eerste keus om eventueel te verhuizen. Daarnaast hebben gasten van de dagbesteding in Doarps-Eijn voorrang. De wachttijd voor een appartement bedraagt, afhankelijk van het soort appartement op dit moment meerdere maanden tot een half jaar of langer.

Exclusiecriteria

Verburgt-Molhuysen Staete biedt verpleeghuiszorg maar is geen gesloten instelling. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de zorg die wij kunnen bieden aan bijvoorbeeld mensen met dementie. Om de veiligheid en zorg voor alle bewoners te kunnen garanderen hanteren wij criteria voor zowel onze beschermde woonvorm als voor de dagbesteding in villa Doarps-Eijn. Deze exclusiecriteria ontvangen mensen tijdens het kennismakingsgesprek. De relatief nieuwe Wet zorg en dwang maakt dat wij deze criteria strikt hanteren. De manier waarop wij bij Verburgt-Molhuysen Staete invulling geven aan de Wet zorg en dwang vindt u in deze folder.

Kwaliteit en klachten

Om de zorg en dienstverlening aan onze cliënten voortdurend te verbeteren meten wij de cliënttevredenheid via een tweejaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek. Ook evalueren we ieder half jaar met bewoners en hun mantelzorgers de kwaliteit van zorg bij de bespreking van het zorg-leefplan. De cliënttevredenheid wordt uitgedrukt in de zogenoemde CQ-index. Daarnaast kunnen cliënten en familie ons waarderen via Zorgkaart Nederland. We maken jaarlijks een Kwaliteitsplan en doen van de resultaten verslag  in het Kwaliteitsverslag.

Verburgt-Molhuysen Zorg B.V. is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie en de landelijke geschillencommissie. We hebben bovendien een onafhankelijke klachtenfunctionaris, ook wel de cliëntvertrouwenspersoon genoemd.  Hier is de volledige klachtenprocedure te downloaden.

Medewerkers

Medewerkers vormen het hart van onze zorg- en dienstverlening. Wij besteden veel tijd en aandacht aan scholing en opleiding. Ook werken we samen met andere zorgaanbieders in de regio om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. In het kader van het lerend netwerk in ons Kwaliteitskader werken wij samen met Het Schild in Wolfheze, Jah-Jireh uit Wageningen, De Artemedisgroep uit Zetten, Huize Regina uit Vep en Felixoord in Oosterbeek. Iedere twee jaar meten wij de medewerkerstevredenheid en bespreken de resultaten hiervan met alle medewerkers.

De samenstelling van de groep bewoners en gasten biedt veel mogelijkheden om activiteiten voor wisselende groepen aan te bieden. Het lukt ons steeds beter om activiteiten te ontwikkelen (en deze zó te organiseren) dat er efficiënt wordt omgegaan met middelen en menskracht. Vrijwilligers in Doarps-Eijn maken het bijvoorbeeld mogelijk dat activiteitenbegeleiders in de ochtend hun handen vrij hebben om in villa Molhuysen met bewoners te gymmen en te zingen. Een modeshow of een busrit door de Betuwe voor bewoners  wordt zo georganiseerd dat ook de gasten in Doarps-Eijn kunnen deelnemen, evenals bij een filmmiddag, een concert of een lezing. De combinatie gasten van ‘buiten’ met bewoners is bovendien inspirerend en vergroot hun sociale netwerk en betrokkenheid met de buitenwereld. Ook voor mantelzorgers blijkt het waardevol om elkaar rondom activiteiten te ontmoeten.

We hechten aan kwaliteit maar zijn van mening dat kwaliteit niet in alle gevallen gelijk staat met opleidingsniveau.  Op ieder niveau hebben zorg- en welzijnsmedewerkers hun eigen talenten en competenties. Door deze te combineren kunnen helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen elkaar versterken. Dit uitgangspunt vormt een belangrijke basis van onze visie op personeelsbeleid en zo bouwen wij aan onze teams Zorg & Welzijn. bij Verburgt-Molhuysen Zorg B.V. werken ongeveer 70 mensen in totaal 35 fte. Ze werken in drie teams: Zorg, Welzijn en Facilitair.

Privacyreglement

Verburgt-Molhuysen Staete heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een Privacyreglement waarin de regels voor de registratie van persoonsgegevens en de verwerking daarvan staan beschreven. Ook zijn de rechten van betrokkenen met betrekking tot de registratie van hun persoonsgegevens opgenomen.

Wilt u kennismaken of heeft u een zorgvraag?
Wij heten u van harte welkom